Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG REKLAMOWYCH NA PORTALU FRANCZYZAINFO.PL

§1 [Definicje]

Ilekroć w niniejszym Regulaminie stosuje się niżej określone pojęcia, rozumieć przez nie należy odpowiednio:

a) Wykonawca – International Center of Events II sp. z o.o. w Warszawie;

b) Portal – portal internetowy Franczyzainfo.pl, prowadzony przez Wykonawcę;

c) Usługa reklamowa – publikacja materiałów reklamowych na Portalu;

d) Zamawiający – podmiot zlecający Wykonawcy usługę reklamową; e) materiały reklamowe - dostarczone przez Zamawiającego treści zawierające przekaz promocyjny, mające w szczególności postać prospektu, ogłoszenia, artykułu sponsorowanego, banneru, bądź innego zaproszenia do zapoznania się z ofertą Zamawiającego lub podmiotów, na rzecz których zamawia on usługę reklamową.

§2 [Zawarcie umowy]

1. Wykonawca świadczy usługi reklamowe na podstawie odpłatnej umowy z Zamawiającym.

2. Do zawarcia umowy dochodzi, gdy Zamawiający prześle Wykonawcy wypełnione Zamówienie w formie pisemnej lub dokumentowej (skan lub fotokopia e-mailem na adres: kontakt@franczyzainfo.pl), na formularzu Wykonawcy, a Wykonawca przyjmie Zamówienie do realizacji, poprzez przesłanie Zamawiającemu faktury lub faktury pro forma.

3. Wykonawca może bez podania przyczyny odmówić przyjęcia otrzymanego zamówienia tą samą drogą, którą otrzymał zamówienie. Jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na otrzymane Zamówienie w terminie 15 dni roboczych nie wysłał Zamawiającemu faktury ani faktury pro forma, w razie wątpliwości uważa się, że odmówił przyjęcia Zamówienia.

4. Wykonawca, pomimo przyjęcia zamówienia, może odmówić publikacji na Portalu dostarczonych przez Zamawiającego materiałów reklamowych, zachowując prawo do umówionego wynagrodzenia, jeżeli ich publikacja mogłaby prowadzić do naruszenia norm prawa powszechnie obowiązującego, lub dóbr osobistych albo praw majątkowych lub ważnego interesu Wykonawcy, bądź osób trzecich.

5. Zamawiający może przed całkowitym wykonaniem Umowy rozwiązać ją w części, w jakiej nie została jeszcze wykonana, składając w tym celu Wykonawcy stosowne oświadczenie woli. W takim jednak wypadku Zamawiający zobowiązany będzie zapłacić Wykonawcy niezwłocznie karę umowną w kwocie stanowiącej równowartość 80% wynagrodzenia, jakie Wykonawca miał otrzymać za wykonanie tej części Umowy.

§3 [Odpowiedzialność stron]

1. Zamawiający zobowiązany jest przesłać Wykonawcy nie później, niż 3 dni robocze przed rozpoczęciem okresu publikacji, na adres: kontakt@franczyzainfo.pl materiały reklamowe do publikacji w wykonaniu złożonego zamówienia, zgodnie ze „Specyfikacją Techniczną Reklam Na Portalu Franczyzainfo.pl” otrzymaną od Wykonawcy lub opublikowaną na Portalu.

2. Jeżeli Wykonawca nie będzie mógł zrealizować zamówienia z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności wskutek niedostarczenia mu na czas przez Zamawiającego materiałów reklamowych do publikacji, lub dostarczenia materiałów wadliwych, albo niezgodnych ze „Specyfikacją Techniczną Reklam Na Portalu Franczyzainfo.pl”, Wykonawca zwolniony jest z obowiązku ich publikacji, zachowując prawo do całego uzgodnionego wynagrodzenia.

3. Zamawiający zapewnia i gwarantuje, że dostarczone przez niego do publikacji na Portalu materiały reklamowe stanowią przedmiot majątkowych praw autorskich i pokrewnych, z których Zamawiający może samodzielnie lub zależnie korzystać w zakresie niezbędnym do realizacji Zamówienia, a w szczególności w zakresie ich publikowania w Internecie.

4. Zamawiający zapewnia i gwarantuje, że publikacja na Portalu dostarczonych przez niego materiałów reklamowych nie naruszy powszechnie obowiązujących norm prawnych, dobrych obyczajów, ani praw podmiotowych osób trzecich, w szczególności ich dóbr osobistych lub praw wynikających z własności intelektualnej.

5. Zamawiający ponosi całkowitą odpowiedzialność za treść i formę dostarczonych przez siebie do publikacji materiałów reklamowych i zobowiązuje się zwolnić Wykonawcę z wszelkiej odpowiedzialności z tytułu naruszenia dóbr osobistych lub praw majątkowych osób trzecich, albo powszechnie obowiązujących norm prawnych lub dobrych obyczajów, wskutek publikacji na Portalu dostarczonych przez Wykonawcę materiałów reklamowych.

 

§4 [Wynagrodzenie]

1. Z tytułu świadczenia usług reklamowych Wykonawcy należy się od Zamawiającego wynagrodzenie w wysokości netto wynikającej z „Cennika Reklam na Portalu Franczyzainfo.pl”, o ile umowa nie stanowi inaczej.

2. Wynagrodzenie Wykonawcy wymagalne jest w terminie wskazanym w wystawionej przez Wykonawcę fakturze lub fakturze pro forma, jednak nie później, niż 2 dni robocze przed datą rozpoczęcia umówionego okresu publikacji.

3. Jeżeli Zamawiający nie uiści należnego Wykonawcy wynagrodzenia w terminie 2 dni roboczych przed datą rozpoczęcia umówionego okresu publikacji, okres publikacji rozpoczyna się później i skraca odpowiednio do ilości dni opóźnienia z zapłatą wynagrodzenia, bez zmniejszenia jego wysokości.

4. Umówione wynagrodzenie podlega zmniejszeniu proporcjonalnie do czasu, w którym usługa nie była świadczona w umówionym okresie publikacji z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, chyba że Wykonawca za zgodą Zamawiającego publikował materiały reklamowe przez taki sam okres czasu w innym terminie.

5. Nie stanowią przyczyny leżącej po stronie Wykonawcy zdarzenia nadzwyczajne wyczerpujące znamiona siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

6. W przypadku opóźnienia Zamawiającego z zapłatą umówionego wynagrodzenia, niezależenie od innych uprawnień Wykonawcy przysługują maksymalne odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych.

§ 5 [Reklamacje]

Pod rygorem utraty wygaśnięcia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę wszelkie reklamacje z tego tytułu Zamawiający winien zgłaszać Wykonawcy na piśmie w terminie 3 dni od daty stwierdzenia faktów uzasadniających reklamację, jednak nie później, niż w terminie 7 dni od chwili, gdy usługa przestała być świadczona, wskazując w treści reklamacji fakty, na których się ona opiera, dowody na ich poparcie oraz roszczenia, które zgłasza Zamawiający. Reklamację zgłoszoną po upływie tego terminu lub bez wszystkich w/w elementów, uważa się za niezgłoszoną.

§ 6 [Zasady rozwiązywania sporów]

Wszelkie spory wynikające z umowy rozstrzygać będzie sąd gospodarczy właściwy miejscowo dla siedziby Wykonawcy, stosując w sprawach nieuregulowanych umową normy prawa powszechnie obowiązującego na terytorium RP

x
Zapisz się do newslettera